Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků garáží Vojanova 2198/4 v Plzni.

12. 12. 2018

Místo konání:           internáty Plzeň –  Skvrňany,  Vejprnická  56, pavilon č.8, 1.patro

Datum konání:         20. 03. 2018 od 17.30 hodin

Přítomno:                  46 majitelů garáží, tj. 82248 podílů což je většina, shromáždění je usnášeníschopné Zápis

ze shromáždění vlastníků garáží

Vojanova 2198/4 v Plzni.

 

    

Jednání řídil předseda Společenství pan Pavel Kudrnovský, který v úvodu přivítal majitele garáží. Dále pan Kudrnovský informoval přítomné o činnosti výboru v roce  2017.

Následovala informace o hospodaření Společenství v roce 2017. Po té předseda otevřel diskusi.

V té upozornil na zapsání stavu podružného elektroměru jednotlivých vlastníků v době od 15.04.2018 do 15.05.2018. Seznamy budou viset na nástěnkách.

Dále předseda upozornil na trvalé svícení v dolní hale na přelomu února a března 2018 a vyzval přítomné, aby nebyli k těmto věcem lhostejní. Déle se předseda zmínil o provedení nových vrat do obou hal včetně elektrického pohonu a dálkového ovládání. Přítomným předložil cenovou nabídku firmy „Ho – Pa“ ve výši 105.228,- Kč.  Tato cena zahrnuje dodávku a montáž bez dálkového ovladače. Cena 1ks ovladače činí 622,- Kč a tento by si pořídil každý z majitelů na svoje náklady. Další cenové nabídky byly od firmy JVP systém s.r.o. ve výši 194.986,- Kč vč. Dálkového ovládání a od firmy Vratové systémy Mareš s.r.o. ve výši 111.674,- Kč bez dálkového ovladače.

Po diskusi na téma „nová vrata vč. el. pohonu a dálkového ovládání“ p. Kudrnovský předložil usnesení ze shromáždění.

Shromáždění schvaluje:

  1. Účetní roční uzávěrku za rok 2018
  2. Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 10.957,10 Kč
  3. Rozdělení zisku z pronájmu dílny za rok 2017

Zisk bude rozdělen mezi jednotlivé členy SVG, kteří se dohodli, že bude každoročně vrácen do FO jako mimořádná tvorba.

  1. Výměna stávajících 2 ks vrat do hal za vrata nová pojezdová s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním
  2. Aby zájemce o dálkové ovládání si tito pořídil na vlastní náklady s tím, že dodání ovladače zajistí výbor společenství. (cena ovladače se pohybuje v rozmezí 600 – 700,- Kč.)

 Pan Kudrnovský dal hlasovat o návrhu usnesení.

Pro návrh usnesení hlasovalo

 – 37 přítomných,   proti – 8 přítomných,   zdržel se hlasování – 1 přítomný

 Usnesení bylo přijato většinou přítomných.

 Následně pan Kudrnovský poděkoval přítomným členům společenství za účast a shromáždění ukončil.

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kudrnovský                                                                             V Plzni dne 20.03.2018