Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků garáží Vojanova 2198/4 v Plzni 21. 03. 2017

30. 3. 2017

Zápis ze shromáždění vlastníků garáží Vojanova 2198/4 v Plzni.

Místo konání: internáty Plzeň –  Skvrňany,  Vejprnická  56, pavilon č.8, 1.patro

Datum konání:         21. 03. 2017 od 17.30 hodin

Přítomno:                  45 majitelů garáží, tj. 80460 podílů což je většina, shromáždění je usnášeníschopné

 

Jednání řídil předseda Společenství pan Pavel Kudrnovský, který v úvodu přivítal majitele garáží. Dále pan Kudrnovský informoval přítomné o činnosti výboru v roce 2016 a výhledu na rok 2017.

Následovala informace o hospodaření Společenství v roce 2016. Po té předseda otevřel diskusi.

V té upozornil na zapsání stavu podružného elektroměru jednotlivých vlastníků v době od 15.04.2017 do 15.05.2017. Seznamy budou viset na nástěnkách.

Dále v diskusi zazněl požadavek na provedení nových vrat včetně elektrického pohonu. Výbor zajistí min. 2 cenové nabídky na vrata s elektrickým pohonem a seznámí s těmito vlastníky garáží na příštím shromáždění. Dále v diskusi zazněla kritika umístění dopravní značky „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou. Předseda vysvětlil, že o umístění rozhodl Magistrát města Plzně – odbor dopravy a policie ČR.

Po té pan Kudrnovský diskusi ukončil a zahájil volbu nového výboru Společenství.

Do nového výboru byli navrženi pánové:

p. Pavel Kudrnovský – bytem Plzeň, Lábkova 19

p. Václav Lauda – bytem Plzeň, Macháčkova 23

p. Zdeněk Fišer – bytem Plzeň, Lábkova 51

Výsledek hlasování:

p. Pavel Kudrnovský – zvolen do nového výboru hlasy všech přítomných vlastníků

p. Václav Lauda - zvolen do nového výboru hlasy všech přítomných vlastníků

p. Zdeněk Fišer - zvolen do nového výboru hlasy všech přítomných vlastníků

Pan Kudrnovský po volbě poděkoval jménem nového výboru za důvěru, kterou nám vlastníci dali na další 5-ti leté období. Po té p. Kudrnovský přednesl návrh usnesení ze shromáždění.

Shromáždění schvaluje:

1) Účetní roční závěrku za r. 2016

2) Hospodářský výsledek za r. 2016 ve výši 8.760,52 Kč

3) Rozdělení zisku z pronájmu dílny za rok 2016. Zisk bude rozdělen mezi jednotlivé členy SVG, kteří se dohodli, že bude každoročně vrácen do FO jako mimořádná tvorba.

4) Návrh na opravu podlahy v horní hale před garáží 87 a 88 v roce 2017

5) Aby výbor zajistil min. 2 cenové nabídky na nová vrata vč. el. Pohonu.

Pan Kudrnovský dal hlasovat o návrhu usnesení. Usnesení bylo přijato všemi přítomnými jednomyslně.

Následně p. Kudrnovský poděkoval přítomným členům společenství za účast a shromáždění ukončil.

 

           Zapsal: Pavel Kudrnovský                           V Plzni dne 21.03.2017