Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků garáží Vojanova 2198/4 v Plzni dne 24. 03. 2015.

19. 4. 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků garáží Vojanova 2198/4 v Plzni.

Místo konání:           internáty Plzeň –  Skvrňany,  Vejprnická  56, pavilon č.8, 1.patro

Datum konání:         24. 03. 2015 od 17.30 hodin

Přítomno:                  49 vlastníků ( 56%) dle prezenčních listin, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu

 

Jednání řídil předseda Společenství p. Pavel Kudrnovský, který v úvodu přivítal majitele garáží.

Vzhledem k přítomnosti 56% členů společenství bylo shromáždění usnášení schopné.

   Dále p. Kudrnovský informoval přítomné o činnosti výboru včetně výhledu na rok 2015, co by chtěl výbor realizovat při opravách garáží.

Dále pan Kudrnovský informoval o hospodaření společenství ( žádné dluhy, příspěvky do FO platí majitelé garáží zodpovědně – nedoplatek činní pouhých 8,- Kč ).

Poté předseda otevřel diskusi.

V diskusi znovu apeloval na úklid alespoň 1x ročně společných prostor před garážemi.

Dále upozornil přítomné na to, že v roce 2016 končí mandát stávajícímu výboru a bude nutné provést volbu nového.

Vyzval přítomné k účasti na tomto shromáždění.

P. Lauda upozornil na zapsání stavu podružných elektroměrů, a to k 30.4.2015. Seznam majitelů bude vyvěšen v každé hale od 15.4.2015 do 15.5.2015. 

P.  Patrovský  – dotaz zda byla uplatněna reklamace u Eurovie v souvislosti s popraskáním obvodového zdiva garáží při výstavbě komunikace – odmítnuto!

P.  Patrovský  – návrh aby přeplatky majitelů byly převedeny – vráceny do FO, aby bylo více na opravy – odmítnuto!

Dále proběhla diskuse na téma provedení el. pohonu vjezdových vrat do hal. garáží . Předseda dal hlasovat o tomto návrhu s výsledkem 13 přítomných bylo pro el. pohon a 36 přítomných proti – zatím odmítnuto.

P. Lauda informoval o možném způsobu opravy podlahy v horní hale cca. 50m2. 

P. Kudrnovský ukončil diskusi a přednesl návrh usnesení.

Shromáždění schvaluje:

1. Hospodářský výsledek za rok 2014

2. Rozdělení zisku z pronájmu dílny za rok 2014. Zisk bude rozdělen mezi jednotlivé členy SVG, kteří se rozhodli, že bude každoročně vrácen do FO jako mimořádná tvorba.

3. Návrh oprav garáží na rok 2015

Poté dal předseda hlasovat o návrhu usnesení. Usnesení bylo přijato všemi přítomnými jednomyslně.

Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Následně předseda poděkoval přítomným členům společenství za účast a shromáždění ukončil. 

Zapsal: Pavel Kudrnovský 

V Plzni dne 24.03.2015